Privacy verklaring – AVG

Mio sieraden,
gevestigd in de Haarlemmerstraat 40, 1013 ES te Amsterdam,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Door uw bezoek aan onze website stemt u in met deze Privacy-AVG verklaring.

Contactgegevens
Mio sieraden
Dhr. J. Pasteuning
Haarlemmerstraat 40
1013ES  Amsterdam
tel: 020-6241517
info@miosieraden.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Mio sieraden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijke persoonsgegevens die wij verwerken:

– uw voor- en achternaam;
– adresgegevens;
– telefoonnummer;
– e-mailadres;
– trouwdatum;
– details van een aankoop die nodig zijn om later service te kunnen verlenen;
– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, telefonisch,
bezoek van onze website en/of bijvoorbeeld door een reactie op deze website te plaatsen;
– gegevens over uw activiteiten op de website;
– IP adres;
– locatiegegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft geen intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder
die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op
info@miosieraden.nl, dan verwijderen wij uiteraard deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Mio sieraden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het afhandelen van uw betaling;
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– om goederen en diensten bij u af te leveren of u eventueel voor een gesprek te bezoeken of uit te nodigen;
– om via de website en/of Facebook uw gegevens aan te wenden om u maar mogelijk ook andere geïnteresseerde
bezoekers als doelgroep gericht te kunnen benaderen vanuit marketing doeleinden;
– Mio sieraden analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van
producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
– Mio sieraden wil via de website algemene analyses kunnen maken van onze gebruikers en om hen in te delen in
groepsprofielen. Daarnaast willen we hiermee de site analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen en fraude
tegengaan. We willen je gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen, telefonisch, per e-mail en eventueel via advertenties
op andere websites en/of (toekomstig) in apps. We maken gebruik van Facebook Pixel (om de resultaten van eerdere
campagnes te meten en bij te sturen) en Facebook Look a Like Audiences (om ons op ‘vergelijkbare doelgroepen’ te kunnen
richten op basis van de door jou verzamelde kenmerken en doelgroep) en van Google AdWords om nieuwe klanten te werven
en/of om bestaande klanten juist uit te sluiten van advertenties;
– Mio sieraden volgt uw surfgedrag over deze website waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte;
– Mio sieraden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Mio sieraden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën)
van persoonsgegevens: persoonsgegevens, adressen et cetera: 7 jaar. De reden is de bewaarplicht vanuit de Belastingdienst,
tevens vanuit serviceoverwegingen. Gegevens van bijzondere aankopen (i.g.v. verlies of diefstal t.b.v. vervanging of service): 10 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Mio sieraden verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mio sieraden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Mio sieraden gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Mio sieraden gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt
om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag
bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website
hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst met services door en/of via derden. Dit zijn bijvoorbeeld
adverteerders en/of de sociale media-bedrijven, waaronder met name Google Analytics (cookie die websitebezoeken meet; bewaartermijn: 2 jaar).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht
om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens door Mio sieraden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken
in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@miosieraden.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Mio sieraden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Mio sieraden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
diefstal, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met onze klantenservice of info@miosieraden.nl